Recenzja

Procedura recenzowania artykułów składanych do opublikowania w czasopiśmie „Ochrona Zabytków”

  1. Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
  2. Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem czasopisma „Ochrona Zabytków”. Autorzy artykułów wykraczających poza profil czasopisma zostają pisemnie/drogą elektroniczną powiadomieni o niezakwalifikowaniu nadesłanego artykułu do dalszych czynności wydawniczych.
  3. Prace zgodne z profilem czasopisma kierowane są do Redaktora Naczelnego, który dokonuje oceny wstępnej, a następnie do dwóch niezależnych Recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, nie będących członkami Rady Redakcyjnej i jednostki macierzystej Autora. Pomiędzy Autorem a Recenzentami nie może zachodzić konflikt interesów wynikający z powiązań zawodowych, finansowych lub osobistych. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu, artykuł przekazywany jest innemu recenzentowi.
  4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno Recenzent, jak i Autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.
  5. Recenzja ma formę pisemną – Recenzent wypełnia ankietę recenzyjną, w której uzasadnia ewentualne negatywne uwagi, sugeruje wprowadzenie zmian i kończy jednoznacznym wnioskiem co do zakwalifikowania artykułu do opublikowania lub jego odrzucenia.
  6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  7. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redakcja może odesłać artykuł do przeredagowania i/lub uzupełnienia (o ile Recenzent dopuści taką możliwość). Poprawiony artykuł będzie podlegał ponownej ocenie i kwalifikacji do druku.
  8. Na etapie przygotowania artykułu do druku Redakcja może zwrócić się do Autora (Autorów) o dalsze konieczne poprawki bądź uzupełnienia, dostosowujące tekst do standardów redakcyjnych.
  9. Recenzenci zobowiązani są do zachowania zasady poufności i nieudostępniania artykułu ani związanych z nim materiałów osobom postronnym. Nie mogą też wykorzystywać artykułu ani jego fragmentów we własnych pracach bez zgody Autora.
  10. Recenzenci zobowiązani są do kierowania się w ocenie artykułu wyłącznie względami o charakterze merytorycznym.

 

Formularz

 

Recenzenci „Ochrony Zabytków” w 2017 roku

prof. Maria Brykowska
dr Michał Głuszak
dr Piotr Kondraciuk
prof. Wojciech Kosiński
dr Andrzej Laskowski
dr hab. Ewa Letkiewicz
dr Marek Letkiewicz
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
dr inż. arch. Waldemar Niewalda
dr hab. Joanna Plit
prof. Jolanta Putkowska
dr hab. Piotr Strzyż
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr Iwona Szustakiewicz
prof. Paweł Taranczewski
dr Wojciech Wółkowski
dr hab. Jerzy Żywicki

Recenzenci „Ochrony Zabytków” w 2016 roku

prof. Waldemar Baraniewski
prof. Maria Brykowska
dr Eleonora Bergman
dr Monika Drela
dr Michał Głuszak
prof. Małgorzata Grupa
dr Joanna Karbowska-Berent
dr Piotr Kondraciuk
prof. Lechosław Lameński
dr hab. Ewa Letkiewicz
prof. Maria Lubryczyńska
dr Katarzyna Łakomy
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
prof. Paweł Pencakowski
dr Krzysztof Przegiętka
dr hab. Katarzyna Rozmarynowska
dr Sławomir Safarzyński
dr Tomasz Ratajczak
dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
prof. Anna Wieczorkiewicz
dr. hab. Piotr Witomski
dr Wojciech Wółkowski
dr hab. Katarzyna Zalasińska
dr hab. Jerzy Żywicki

Recenzenci „Ochrony Zabytków” w 2015 roku

dr Wojciech Bartz
prof. Maria Brykowska
prof. Romana Cielątkowska
dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
dr hab. Andrzej Gaczoł
dr Zbigniew Głowacki
dr Michał Głuszak
prof. Marek Gosztyła
prof. Sławomir Jóźwiak
dr Joanna Karbowska-Berent
prof. Zbigniew Kobyliński
dr Piotr Kondraciuk
prof. Bożena Kuklińska
prof. Lechosław Lameński
dr Maria Ludwika Lewicka
dr Maciej Makowski
dr hab. Marek Mączyński
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
prof. Zbigniew Myczkowski
dr Agata Niżnik-Mucha
dr. hab. Justyna Olszewska-Świetlik
prof. Paweł Pencakowski
prof. Elżbieta Pilecka
prof. Roland Prejs
prof. Jarosław Rogóż
dr Grażyna Ruszczyk
dr Grzegorz Rytel
prof. Bogusław Szmygin
prof. Maciej Trzciński
dr hab. Marcin Wiewióra
dr. hab. Piotr Witomski
dr Wojciech Wółkowski
dr hab. Katarzyna Zalasińska
dr hab. Jerzy Żywicki

Recenzenci „Ochrony Zabytków” w 2014 roku

dr hab. Waldemar Affelt
dr Joanna Angiel
prof. Janusz Barański
dr hab. Marcin Brocki
prof. Maria Brykowska
prof. Romana Cielątkowska
dr hab. Piotr Dobosz
dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
dr hab. Andrzej Gaczoł
dr Aneta Gluzińska-Borowik
dr Michał Głuszak
prof. Grażyna Korpal
prof. Kazimierz Kuśnierz
prof. Lechosław Lameński
prof. Jacek Lech
prof. Jan Lewandowski
prof. Jerzy Libera
dr Tadeusz Łopatkiewicz
prof. Jadwiga Łukaszewicz
prof. Dariusz Markowski
dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska
dr Monika Murzyn-Kupisz
prof. Zbigniew Myczkowski
dr Michał Myśliński
dr Lech Narębski
dr Waldemar Ossowski
prof. Ireneusz Płuska
prof. Sławomir Ratajski
prof. Czesław Robotycki
prof. Beata Rusek
dr Grażyna Ruszczyk
prof. Anna Sieradzka
prof. Bogusław Szmygin
prof. Jan Święch
dr Katarzyna Zalasińska
prof. Zbigniew Zaporowski
dr hab. Maciej Ząbek
dr hab. Jerzy Żywicki

Recenzenci „Ochrony Zabytków” w 2013 roku

prof. Joanna Arszyńska
dr Andrzej Betlej
prof. Maria Brykowska
prof. Jerzy Czajkowski
dr Paweł Dettloff
dr Kamila Follprecht
dr Beata Frey-Stec
dr hab. Andrzej Gaczoł
dr Karol Guttmejer
prof. Maria Jabłońska
prof. Paweł Karaszkiewicz
prof. Zofia Kaszowska
dr Waldemar Komorowski
prof. Grażyna Korpal
prof. Kazimierz Kuśnierz
dr Tadeusz Łopatkiewicz
prof. Jadwiga Łukaszewicz
dr Zbigniew Moździerz
prof. Zbigniew Myczkowski
dr hab. Elżbieta Pilecka
prof. Ireneusz Płuska
prof. Sławomir Rataj
prof. Bogumiła Rouba
dr Grażyna Ruszczyk
dr hab. Jan Salm
dr Małgorzata Szafrańska
dr Andrzej Szczerski
dr hab. Piotr S. Szlezynger
dr Katarzyna Zalasińska