Dla autorów

Wymagania dotyczące artykułów zgłaszanych do publikacji w „Ochronie Zabytków”

1. Artykuł należy przekazać w wersji elektronicznej, na płycie CD lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2. W piśmie przewodnim należy podać imię i nazwisko Autora, zawód (np. archeolog, architekt, historyk sztuki itp.), dane teleadresowe – adres e-mail, telefon, tytuły naukowe; nazwę uczelni/firmy, którą Autor reprezentuje.
3. Zalecane jest, aby objętość artykułu (bez zdjęć) nie przekraczała 22 stron maszynopisu znormalizowanego (1800 znaków na stronie). Tekst należy przygotować w formacie Word z użyciem czcionki typu Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Strony powinny być ponumerowane. Jeżeli artykuł zawiera cytaty lub pozycje bibliograficzne pisane w alfabetach cyrylickich, należy poddać je transliteracji.
4. Wysyłając artykuł należy załączyć pomniejszone fotografie, najlepiej zestawione z podpisami w jednym dokumencie, w formacie Word bądź PDF. Dopiero gdy artykuł zostanie oficjalnie przyjęty do publikacji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) Autor proszony jest o dostarczenie fotografii w oryginalnym rozmiarze (najlepiej na płycie CD), zapisane w formacie JPG lub tif o rozdzielczości 300 dpi, ponumerowane i podpisane, z podaniem tytułu fotografii (lub rysunku) i nazwiska Autora zdjęć (rysunku), źródła (w przypadku reprodukcji), z którego pochodzi ilustracja. W tekście należy zaznaczyć miejsce wstawienia grafiki (z dokładnym opisem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację). Wykorzystanie materiału ilustracyjnego nie może naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym względzie.
5. Wszystkie ryciny winny być zamieszczane i cytowane w kolejności od 1 do n. Całość materiału ilustracyjnego, tj. zdjęcia, rysunki, mapy, wykresy traktuje się jako ryciny i przyjmuje dla nich ciągłą numerację od 1 do x cyframi arabskimi.
6. Dodatkowo Autor zobowiązany jest dostarczyć:
a) słowa kluczowe,
b) notkę biograficzną o sobie (podać swój tytuł naukowy),
c) podpisy pod ilustracje,
d) wykaz cytowanej literatury (bibliografię) – zestawienie literatury cytowanej w tekście głównym, przypisach, podpisach pod rycinami i tabelami,
e) abstrakt (maksymalnie pół strony),
f) oświadczenie, że praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji (w uzasadnionych przypadkach redakcja „Ochrony Zabytków” dopuszcza publikowanie prac pierwotnie złożonych w innej redakcji i nie zaakceptowanych do druku),
g) informację, czy jest zgoda Autora (Autorów) ilustracji na nieodpłatną publikację.
Wszystkie części składowe dostarczonej pracy winny zaczynać się od nowej strony.
Nazwy poszczególnych plików powinny zawierać nazwisko Autora (Autorów) lub słowo kluczowe tytułu i pozwalać na jednoznaczne zidentyfikowanie zawartości pliku, np. nowak_kowalski_tekst.doc; nowak_kowalski_bibligrafia.doc, nowak_kowalski_abstrakt.doc
Jeśli Autor załącza reprodukcje ryciny z innej pracy, w podpisie pod nią winien powołać się na pozycję z literatury, z której rycinę tę zaczerpnął, stosując zasady jej zapisu takie same, jak przy cytowaniu literatury w tekście głównym (tytuł ryciny, reprod. z: autor, tytuł pracy…)

 

Bibliografia – powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule, podane w układzie alfabetycznym. Należy ją umieścić po przypisach. W treści artykułu prosimy nie wstawiać w nawiasach odsyłaczy do bibliografii.

 

Wzór podawania publikacji w bibliografii:

Jeśli jest to publikacja zwarta (książka):
– nazwisko i inicjały imion autora,
– tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą,
– miejsce i rok wydania
Przykład:
Jaworski M., Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej, Warszawa 1997.

W przypadku artykułu w czasopiśmie należy podać:
– nazwisko i inicjały autora,
– tytuł wyróżniony kursywą,
– tytuł czasopisma lub serii naukowej – w cudzysłowie, tekstem prostym,
– rok wydania, numer tomu lub zeszytu cyframi arabskimi, poprzedzony skrótem (t., z.),
– strony, na których znajduje się cały artykuł (ewentualnie).
Przykład:
Kołodziej A., Poziom samoakceptacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich, „Psychologia Wychowawcza” 1974, nr 2, s. 19-32.

W pracach zbiorowych należy podać:
– nazwisko i inicjały imion autora,
– tytuł i podtytuł artykułu, rozdziału wyróżniony kursywą,
– [w:] nazwiska i inicjały autorów pracy zbiorowej lub redaktora,
– tytuł i podtytuł pracy zbiorowej wyróżniony kursywą,
– miejsce i rok wydania,
– strony, na których znajduje się cały artykuł (ewentualnie).
Przykład:
Wrześniewski K., Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk 1997.

W przypadku nie publikowanej pracy w maszynopisie należy podać:
– nazwisko i inicjały imion autora,
– tytuł i podtytuł pracy – kursywą,
– miejsce przechowywania.
Przykład:
Pytel J., Społeczność kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach, nie publikowana praca doktorska, Warszawa 1988, mps w archiwum IAE PAN w Warszawie.

W przypadku pracy opublikowanej w Internecie:
– nazwisko i inicjały imion autora,
– tytuł i podtytuł artykułu, rozdziału wyróżniony kursywą,
– adres strony internetowej.
Przykład:
Krause R., An enclosed Bandkeramik village and cemetery from the 6th millennium BC near Vahingen/Enz, http://helena.s.bawue.de/~wmwerner/grabung/vaih99_3.html

 

Przypisy – powinny dotyczyć treści merytorycznej artykułu (nie bibliografii). Wszystkie przypisy należy umieścić na końcu artykułu. Publikacje w przypisach należy podawać według wzoru:
M. Jaworski, Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej, Warszawa 1997, s. xx (numery stron, do których odnosi się przypis)

W pracach zbiorowych nie podajemy nazwisk redaktorów.

 

Podziękowania
Informacje na temat źródeł wsparcia finansowego, w tym np. numer projektu badawczego, z którego finansowano badanie, oraz podziękowania dla osób, których wkład w powstanie pracy był znaczny, ale niewystarczający, aby zaliczyć ich do grona autorów, powinny być podane przed przypisami i bibliografią.