OCHRONA ZABYTKÓW 4/2009

4 (247) LXII


REALIZACJE

Agnieszka Gronek
Pełny tekstDzieje konserwacji malowideł w cerkwi pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

TEORIE

Małgorzata Rozbicka
Pełny tekstZespół zabudowy jednorodzinnej przy Forcie Mokotowskim w Warszawie. Dzieje, stan zachowania i postulaty konserwatorskie

Piotr St. Szlezynger
Pełny tekstKościół parafialny w Niegowici – historia i problemy konserwatorskie

Elżbieta Szot-Radziszewska
Pełny tekstPostindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny. Zagrożenia i szanse

Monika Drela, Maciej Trzciński
Pełny tekstZakaz fotografowania w regulaminie muzeum – komentarz do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 maja 2010 roku

Bartłomiej Gadecki
Pełny tekstKarnoprawna ochrona zabytków. Propozycje de lege ferenda

WSPOMNIENIE

Wojciech Kurpik
Pełny tekstJerzy Ważny (1927-2010)

Wojciech Kurpik
Pełny tekstIrena Swaczyna (1938-2011)