OCHRONA ZABYTKÓW 1-4/2010

1-4 (248-251) LXIII


REALIZACJE

Włodzimierz Gerycz
Pełny tekstProblemy i tendencje ochrony zabytków sakralnych na Ukrainie

Halina Landecka
Pełny tekstPałac w Czesławicach – zabytek przywrócony

Klementyna Ochniak-Dudek
Pełny tekstZamek Żupny w Wieliczce. Centrum administracji przedsiębiorstwa solnego od XIII wieku

Piotr S. Szlezynger
Pełny tekstDwór szlachecki w Niegowici – historia, problemy konserwatorskie

Zbigniew Czernik
Pełny tekstDekoracje architektury Starego Miasta w Olsztynie

Andrzej Skalimowski, Zbigniew Tucholski
Pełny tekstModernistyczne wiaty i przystanki kolejowe Warszawskiego Węzła Kolejowego. O konieczności ochrony konserwatorskiej

Janusz Smaza
Pełny tekstKonserwacja obiektów sztuki sakralnej Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Małgorzata Nowalińska
Pełny tekstRozwarstwienie malowideł zdobiących północne wrota diakońskie z Opaki

Agata Warszewska, Dariusz Markowski, Sławomir A. Kamiński
Pełny tekstPodłoża konstrukcyjne obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie Hors cadre nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja

Tomasz Kozielec
Pełny tekstFotografie albuminowe – wytwarzanie, właściwości, trwałość i ochrona przed niszczeniem

EKONOMIKA DZIEDZICTWA

Monika Murzyn-Kupisz
Pełny tekstWpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalna i regionalną

Ewa Wojtoń
Pełny tekstDziedzictwo przemysłowe – szansa czy balast? Problem Sosnowca na tle aglomeracji katowickiej

Jakub Wrzosek
Pełny tekstPola bitew – ważny element dziedzictwa

Rafał Rouba, Waldemar Cudny
Pełny tekstMonitorowanie zabytkowych rezydencji funkcjonujących na rynku usług hotelarskich w Polsce w latach 2002-2011

TEORIE

Janusz Opaska
Pełny tekstU źródeł ochrony zabytków: rozwój systemowego konserwatorstwa w Niemczech w początkach XIX w.

Andrzej Rusak
Pełny tekstRejestr zabytków jako narzędzie ochrony i wyznacznik kierunków konserwacji zabytków sakralnych

Jerzy Szałygin
Pełny tekstZabytkowa drewniana architektura mieszkalna wileńskiego Zwierzyńca

Janusz Chmura, Tomasz Wieja
Pełny tekstGórnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych

Marcin Sabaciński
Pełny tekstRelikty pradziejowego górnictwa w rejonie Gór Świętokrzyskich w kontekście eksploatacji złóż krzemienia pasiastego. Problematyka prawno-konserwatorska

Robert Hirsch
Pełny tekstPrawna ochrona XX-wiecznych układów urbanistycznych na przykładzie Gdyni

KONFERENCJE

Paweł Dettloff
Pełny tekstZ dziejów zjazdów konserwatorskich w Polsce. W stulecie I Zjazdu Miłośników Zabytków Ojczystych

Bogna Kaczorowska, Maria Kaczorowska
Pełny tekst„Ochrona zabytków numizmatycznych”. Seminarium naukowe, Opole, 8 września 2011 r.

Andrzej Laskowski
Pełny tekst„Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym. Konferencja międzynarodowa, Rzeszów, 6-8 października 2011 r.

Andrzej Laskowski
Pełny tekstSeminarium „Podstawy współczesnej restauracji witraży”. Nysa, 17 listopada 2011 r.

Bogna Kaczorowska
Pełny tekstOgólnopolska konferencja „Współczesne problemy ochrony prawnej dziedzictwa kultury”. Wrocław, 28 listopada 2011 r.